Word gratis lid van de Centrale Huurdersraad. Samen komen we op voor de belangen van huurders van Openbaar Belang.

Wij zijn een vereniging voor de huurders van Openbaar Belang Zwolle. Ons doel is om de huurders optimaal te vertegenwoordigen bij deze corporatie. Met name op het gebiedt van beleid hebben wij veel inspraak en sinds de nieuwe Woningwet ook meer rechten. Wij hebben ongeveer 10 x per jaar een regulaire vergadering waarvan 2 x per jaar een overlegvergadering met de bestuurder van Openbaar Belang Daarnaast hebben wij zo vaak als nodig overleg met het management. Ook houden wij contact met de RvC van Openbaar Belang en minstens 1 x per jaar nodigen we de RvC uit in onze vergadering. Ons dagelijksbustuur ( DB ) vergaderd vooraf aan een regulaire vergadering en bereidt deze voor. Het DB kan na overleg met de overige bestuursleden in spoedeisende zaken bepaalde beslissingen nemen. Om het vele werk te verdelen hebben we commissies ingesteld welke onder de verantwoordelijkheid van het bestuur bepaalde taken voorbereiden en / of uitvoeren. Een afvaardiging van de CHR is aanwezig bij alle bijeenkomsten welke Openbaar belang organiseerd voor ( bepaalde groepen ) huurders. Hieronder vallen ook de bijeenkomsten met klankbordgroepen. Via onze website houden we onze huurders op de hoogte van bepaalde zaken.

Bewonerscommissies

We hebben de mogelijkheid om voor bepaalde projecten of complexen een bewonerscommissie in te stellen of een door de huurders zelf opgerichte commissie te ondersteunen.

Bestuursleden

 • C.E.N. Wolfkamp

  C.E.N. Wolfkamp

  Voorzitter
 • J. Hetebrij

  J. Hetebrij

  Secretaris
 • W.P. Hogeveen

  W.P. Hogeveen

  Penningmeester
 • Vacature

  Vacature

  Vice-Voorzitter
 • R. ter Bruggen

  R. ter Bruggen

  Lid
 • T. Raijmakers

  T. Raijmakers

  Lid
 • W. van de Worp

  W. van de Worp

  Lid
 • R.A. Visscher

  R.A. Visscher

  Lid
 • J.W. Vinke

  J.W. Vinke

  Lid

Samenwerking

Als CHR werken wij samen met de huurdersorganisaties van SWZ en deltaWonen ( BHVZ ) in Zwolle. Waar nodig- en mogelijk stemmen wij ons beleidt m.b.t. tot de sociale huurmarkt onderling af, zodat we de Zwolse huurders optimaal kunnen veregenwoordigen. Denk hierbij bijv. aan de prestatieafspraken met de corporaties en de gemeente Zwolle. Ook is het de bedoeling om samen elke 2 jaar een algemene huurdersdag te organiseren met informatie voor onze huurders.